Knight mark

grafikaikonylogotyp

Koncept logotypu

vaclav_mark_